ODSTĄPIENIE O UMOWY /WYMIANA/ REKLAMACJE

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostawy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

          - pisemnie na adres: ul. . Dworcowa 19, 70-206 Szczecin;

          - formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@artfox.pl;

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Aby dokonać wymiany/zwrotu należy,  przesłać towar na adres:

Pracownia Złotnicza Artfox
Katarzyna Brodowska
ul. Dworcowa 19
70-206 Szczecin

Towar do wymiany/ zwrotu Konsument przesyła na swój koszt. Za wysyłkę towaru z wymiany ponownie nadawaną płaci Konsument (tj. 15zł). Do przesyłki należy dołączyć dokument zakupu, oraz  informacją jakiej wymiany mamy dokonać lub wypełniony formularz odstapienia od umowy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

   Wzór formularza odstąpienia od umowy

   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

       - Adresat:

Pracownia Złotnicza Artfox, Katarzyna Brodowska

Ul. Dworcowa 19

70-206 Szczecin

              - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

       - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

       - numer zamówieni

       - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

       - Adres konsumenta(-ów)

       - numer konta bankowego do zwrotu pieniędzy

       - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

       - Data

 

   (*) Niepotrzebne skreślić.

REKLAMACJE

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

       Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

           - pisemnie na adres: ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin

           - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@artfox.pl;

       Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

       Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

       Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. . Dworcowa 19, 70-206 Szczecin. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności firmy dostarczającej produkt.